مجازی سازی و روت شبکه با OpenVZ ارائه شده توسط گروه فناوری مشهد آی تی