مدیریت مصرف اینترنت و پهنای باند کاربران در یک شبکه اینترنت محلی